loading

Firma MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Wzrost konkurencyjności MEDIC sp. z o.o. poprzez dywersyfikację świadczonych usług, w tym z użyciem innowacyjnego rezonansu magnetycznego”.

Celem bezpośrednim projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa MEDIC sp. z o.o., dzięki której możliwe będzie wdrożenie innowacyjności produktowej i procesowej. Innowacja procesowa polega na wdrożeniu do praktyki w przedsiębiorstwie po raz pierwszy kompleksowej usługi dla pacjentów w zakresie badań obrazowych rezonansem magnetycznym. W ramach innowacyjności produktowej do oferty firmy wprowadzona zostanie usługa medyczna badania obrazowego z wykorzystaniem innowacyjnego rezonansu magnetycznego (z szerokim zakresem zastosowań klinicznych) oraz nieznana i nieoferowana dotychczas w Polsce usługa medyczna badań funkcjonalnych serca rezonansem magnetycznym dla pacjentów niewspółpracującym bądź z silną arytmią (m. in. dzięki możliwości obrazowania w czasie pojedynczego uderzenia serca na skan zarówno na wstrzymanym oddechu jak i swobodnym oddychaniu). W wyniku utworzenia Przychodni powstaną 4 nowe miejsca pracy.

W długoterminowej perspektywie projekt przyczyni się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele pośrednie projektu:
– poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu wałbrzyskiego (zwiększenie dostępności do badań obrazowych, likwidacja dysproporcji w dostępie do usług medycznych na Dolnym Śląsku, wysoka jakość wykonywanych badań obrazowych przekładająca się na szybką i prawidłową diagnozę oraz możliwość zastosowania skutecznego leczenia),
– wzrost zatrudnienia w regionie,
– ochrona środowiska naturalnego (zmniejszenie presji prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko).

Etapy realizacji projektu:
1. Budowa obiektu, który powstanie w następstwie rozbudowy istniejącego budynku. Oprócz obiektu kubaturowego stworzonych zostanie także 8 miejsc parkingowych. Ww. infrastruktura będzie spełniać wymagania standardów dostępności dla polityki spójności na okres 2021-2027;
2. Prace adaptacyjne (przystosowanie pomieszczenia pod rezonans magnetyczny);
3. Zakup i montaż rezonansu magnetycznego;
4. Zakup pozostałego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Przychodni.

Wartość projektu: 7 681 196,26 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 456 538,31 PLN
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Informujemy ostatecznych odbiorców projektu, że w przypadku podejrzeń o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 23.10.2012 r. istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej swoich obaw na adres ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław.
Informujemy również podmioty uczestniczące w Projekcie, że w przypadku podejrzeń o wystąpieniu nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia poprzez anonimowy formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Programu https://funduszeuedolnoslaskie.pl.